history-library.com -> -> -> . -> " " -> 149

- .

. .: , 2009. 479 c.
ISBN 978-5-8071-0335-2
( ): zolonoyvekimperiimongolov2009.djvu
<< 1 .. 143 144 145 146 147 148 < 149 > 150 151 152 153 .. 154 >>


Fang Hao. Chung-hsi chiao-t'ung shih [History of the communication between China and the West]. Taipei: Chung-hua wen-hua chTu-pan-she, 1952.

Fang Kuo-yii. Kuan-yii Sai-tien-ch'ih fu-Tien kung-chi [Concerning Sai-tien-ch'ihs achievement in pacifying Yiin-nan], Jen-wen k'o-hsiieh tsa-chih 1 (1958): 47-50.

Feng Ch'eng-chiin. Yiian-tai pai-hua pei [Stelae in the colloquial language in the Yiian period]. Shanghai: Commercial Press, 1933.

Fu Shen. Nii-tsrang chia huang-tzu ta-chang kung-chu: Yiian-tai huang-shih shu-hua shou-ts'ang shih-ltieh [Historical sketch of the collection of paintings of the Yilan emperors: the collection of Princess Sengge], Ku-kung chi-k'an 13:1 (Autumn 1978): 25-52.

Gen no Sei So no kogo [The empresses of Khubilai Khan of the Yiian]. Rekishi kyoiku 12:3 (1937): 680-83.

Haneda Toru. Gencho ekiden zdkko [The postal stations of the Yiian court]. Tokyo, 1930.


465

Hsia Kuang-nan. Yiian-tai Yiin-nan shih-ti ts'ung-k'ao mu-lu [Catalog of historical places in Yunnan in Yiian times]. Shanghai: Chung-hua shu-chil, 1935.

Hsiao Ch'i-ch'ing. Hu-pi-lieh shih-tai 'ch'ien-ti chiu-lii' kao [Concerning Khubilais group of advisers]. Ta-lu tsa-chih 25:1 (1:5 July 1962): 18-20.

Hsiao Ch'i-ching. Hsi-yii-jen yii Yiian-cKu cheng-chih [Men from the West and early Ytian government]. Taipei: Kuo-li Tai-wan Ta-hsiieh ty?en-hsiieh-yiian, 1966.

Huang Chfing-lien. Yiian-tai hu-chi chih-tu yen-chiu [Studies on the system of population estimates of the Yiian period]. Taipei: Kuo-li T'ai-wan Ta-hsileh wen-shih ts'ung-kan, 1977.

Huang Yung-chilan. Hang-chou Yiian-tai shih-k'u i-shu [The art of stone carving in Hang-chou in Yiian times]. Peking: Chung-kuo ku-tien i-shu ch'u-pan-she 1958.

Inosaki Takaoki. Gendai shasei no seijiteki kosatsu [Examination of the government of Yiian society]. Toyoshi kenkyu 15:1 (July 1956): 1-25.

Inosaki Takaoki. Gendai no take no senbai to sono shiko igi [On the Yiian monopoly of bamboo and its significance]. Toyoshi kenkyu 16:2 (September 1957): 29-47.

Ishida Mikinosuke. Gendai no kogeika Neparu no ozoku A-ni-ko no den ni tsuite* |On the life of the Nepalese craftsman A-ni-ko of Yiian times]. Moko gakuho 2 (1941): 244-60.

Ishida Mikinosuke. Gen no Joto ni tsuite [On Shang-tu in Yiian times]. Nihon Daigaku soritsu shichijisshunen kinen ron-bunshu 1 (October 1960): 271-319.

Jagchid Sechin. Shuo Yiian shih chung ti 'Pi-she-ch'ih' ping chien-lun Yiian-ch'u ti Chung-shu ling' [On the secretaries of the Yiian shih and the Chung-shu ling of the early Yiian]. Bulletin of the Institute of China Border Area Studies 2 (July 1971): 19-113.

Jagchid Sechin. Meng-ku ti-kuo shih-tai tui T'u-fan ti ching-liieh [On the Mongol khans' campaigns in Tibetj. Bulletin of the Institute of China Border Area Studies 2 (July 1971): 115-54.

Jagchid Sechin. Meng-ku yii Hsi-tsang li-shih shang ti hsiang-hu kuan-hsi ho ta tui chung-yiian ti ying-hsiang [The historical relationship of Mongolia and Tibet and its influence on Chi-
466]. Bulletin of the Institute of China Border Area Studies 6 (July 1975): 25-56.

Jagchid Sechin. Meng-ku yii Hsi-tsang li-shih kuan-hsi chih yen-chiu [Studies on the historical relationship of Tibet and Mongolia]. Taipei: Cheng-chung shu-chfl, 1978.

Kanda Kiichiro. Gendai no Bunshu no furyu ni tsuite [On the taste of the Yflan emperor Wen-tsung]. Haneda Hakushi shoju kinen toyoshi ronso, pp. 477-88. Kyoto, 1950.

Kao-ku 1 (1972): 19-28; 4 (1972): 54-57; 6 (1972): 2-15, 25-34.

Katsufuji Takeshi. Fubirai Kan [Khubilai Khan]. Tokyo, 1966.

Kobayashi Shinzo. 'Shih-tsu' to Jusha [Khubilai Khan and the Confucians]. Shicho 47 (1952): 45-50.

Komai Kazuchika. Gen no Joto narabi ni Daito no heimen ni tsuite [On the ground plans of -tu and Shang-tu of the Yflan]. Toa ronso 3 (1940): 129-39.

Koyama Fujio. 'Pa-ssu-pa' moji aru Shina kotoji, [Chinese porcelains with 'Phags-pa writing]. Gasetsu 1 (1937): 23-31.

Kunishita Hirosato. Gensho ni okeru teishitsu to Zenso to no kankei ni tsuite [On the relationship of the early Yflan emperors and the Buddhist monks]. Toyo gakuho 11 (1921): 547-77; 12 (1922): 89-124, 245-49.

Kuwabara Jitsuzo. Roshi Kekokyo [On Lao Tzus "Hua-hu ching ]. Gelbun 1:9 (1910): 1-14.

Lao Yen-hsflan. Lun Yflan-tai ti Kao-li nu-li yfl ying-chieh [On Korean female slaves and concubines in Yflan times], Ch'ing-chu Li Chi hsien-sheng ch'i-shih-sui lun wen-chi pp. 1005-31. Taipei: Ching-ke hsfleh-pao she-yin hang, 1967.

Li Chieh. Yiian shih [History of the Yflan]. Hong Kong: Hai-ch'iao ch'u-pan-she, 1962.

Li Fu-t'ung. Wei-wu-erh jen tui-yfl Yflan-ch'ao chien-kuo chih kung-hsien [The contributions of the Uighurs to the establishment of the Yflan court]. In Shih-hsiieh lun-chi. Taipei,

1976.

Li Ssu-shun. Yiian-shih hsiieh [Studies on Yflan history]. Taipei: Hua-shih ch'u-pan-she, 1974.
<< 1 .. 143 144 145 146 147 148 < 149 > 150 151 152 153 .. 154 >>
 

2013 HistoryLibrary. .