Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Новые книги
Значко-Яворский И.Л. "Очерки истории вяжущих веществ " (Всемирная история)

Зельин К.К. "Формы зависимости в восточном средиземноморье эллинистического периода" (Всемирная история)

Юрченко А.Г. "Книга Марко Поло: записки путешественника или имперская космография" (Всемирная история)

Смоули Р. "Гностики, катары, масоны, или Запретная вера" (Всемирная история)

Сафронов В.А. "Индоевропейские прародины. " (Всемирная история)
Реклама
 
Библиотека истории
 
history-library.com -> Добавить материалы на сайт -> Археология -> Полесских М.Р. -> "Археология восточноевропейской лесостепи." -> 53

Археология восточноевропейской лесостепи. - Полесских М.Р.

Полесских М.Р. Археология восточноевропейской лесостепи. — Пенза, 2008. — 216 c.
Скачать (прямая ссылка): arheologiyavostochnoy2008.pdf
Предыдущая << 1 .. 47 48 49 50 51 52 < 53 > 54 55 56 57 58 59 .. 74 >> Следующая


Като цяло деформацията е характерна предимно за некрополи от Североизточна България - некропола от с. Табачка, Русенско (30%),

23 Димитров, Д. Цит. съч.

24 Боев, П. и др. Изкуствената деформация на главата..., с. 35; Кондова, Н. и др. Изкуствено деформирани черепи от некропола при с. Кюлевча, Шуменски окръг. - Интердисциплинарни изследвания. Т. II-III, С., 197, с. 137.

25 Боев, П. и др. Изкуствената деформация на главата., с. 36.

26 Боев, П. Върху изкуствената деформация..., 266-267.

27 Кондова, Н. и др. Изкуствено деформирани черепи., 129-130.

28 Пак там, с. 136.

155
некрополи 1 и 3 на Девня (35%), масовия гроб грай Девня (над 50%).29 Прави впечатление, че сред деформираните черепи монглоидността е само 6%, докато повечето са с преобладаващо европеидни черти. От Южна България са намерени само два деформирани черепа - от Абла-ница, Благоевградско и от Борино, Смолянско.

Любопитен факт е, че изкуствената деформация се съхранява като обичай и през християнската епоха чак до XV в. (късносредновековни некрополи на Чиракман и Калиакра).30

Какви са изводите от казаното дотук? На първо място, обичаят на изкуствената деформация на черепа сред българите косвено свиде-телства срещу досега битуващите категорични тези за техния хунски и тюркски. Твърдения от вида „Тюркската принадлежност на прабъл-гарите се потвърждава и от символичните трепанации и изкустве-ните деформации на черепа“31 звучат несериозно, а предпоставената, стереотипна позиция вреди непосредствено върху обективността на изследването. Тъкмо напротив, напоследък се утвърждава схващане-то, че „изкуствената деформация не е характерна за тюрките, а за ста-рото население на източноевропейските степи - сарматите.“32 Нещо повече, фактът, че през средните векове деформацията на черепа е засвидетелствана в Киргизстан, Самарканд и отделни погребения, свързани със зороастризма33, по-скоро накланя везните в полза на те-зата за индо-иранския корен на древните българи и богатото „информационно пространство“ на тяхната ранна култура.

Вторият основен извод, произтичащ от настоящото изследване е че разпространението на изкуствената деформация на европейския континент маркира по своеобразен начин исторически детерминираната диаспора на българския етнос.

В заключение ще отбележим, че данните от подобно естество могат да бъдат полезен източник в анализа на латентните инфор-мационни полета в миналото на всеки изследван етнически масив. По тази причина тези данни могат да бъдат квалифицирани като „авторитети“, по израза на английския историк и философ Робин Колингууд, и следва да бъдат прилагани широкоаспектно в истори-ографския анализ.

29 Кондова, Н. и Сл. Чолаков. Цит. съч., с. 67.

30 Боев, П. и др. Изкуствената деформация на главата..., с. 36.

31 Йорданов, Й. Антропологични данни за погребаните в прабългарски и раннобългарски некрополи в Североизточна България през IX и X век - В: Известия на българското историческо дружество. № 33, 1980, с. 49.

32 Рашев, Р. За произхода на прабългарите. - В: Сб. Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. ВТр., 1993, с. 24.

33 Боев, П. Върху изкуствената деформация..., с. 277.

156
В.А. Винничек, К.М. Киреева (Заречный, Пензенская обл.) КОСТОРЕЗНОЕ ДЕЛО НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕГО ПОСУРЬЯ И ПРИМОКШАНЬЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (по материалам памятников XI - XIV вв.).

За последние годы во время археологических исследований на памятниках Верхнего Посурья и Примокшанья были обнаружены костяные изделия и железные инструменты, которые могли использоваться для их изготовления.

В данной работе собраны материалы со следующих средневековых верхнесурских и примокшанских памятников: Золотаревское поселение (VIII - нач. XIII в.) (Белорыбкин, 2001), Степановское I селище (VIII - нач. XIII в.) (Винничек, 2005, с. 85-86), Юловское городище (XI - нач.

XIII в.) (Белорыбкин, 1992; Белорыбкин, 1995, с. 46), селище Балабанов Родник (нач. XI - нач. XIII в.) (Винничек, Киреева, 2008), могильник Татарская Лака II (XI - XIII вв.) (Винничек, Губанов, 2003, с.347), Никольское селище (нач. XI - XIV в.) (Винничек, Сафронов, 2007, с. 289), г. Мохши (XIII - XIV вв.) (Лебедев, 1958).

Наиболее многочисленную группу составляют костяные элементы ножей и предметы домашнего обихода.

Костяные рукояти ножей (4 экз.) (рис. 1, 1,2,7, рис. 5, 6) по форме навершия подразделяются на следующие типы:

Тип 1. Навершие срезано дугой, рукоять украшена продольными рядами циркульного орнамента (рис. 5, 6).

Тип 2. Срез боковых граней навершия образует острый угол, на рукояти - циркульный и линейный орнамент (рис. 1, 2).

Подобные изделия бытовали с X по XIV в. на территории Волжской Булгарии (Закирова, 1988, с. 221, рис. 96, 1,2; Шарифуллин, 1985, табл. XXXII, 13,14), в Древней Руси (Захаров, 2004, рис. 238, 6,10). Известны такие предметы и из Саркела (Флерова, 1996, с. 300-301, рис. 18, 1-4).

Рукоять ножа с Юловского городища (рис. 1, 1), украшенная циркульным и линейным орнаментом, не может быть отнесена к тому или иному типу в силу ее плохой сохранности.
Предыдущая << 1 .. 47 48 49 50 51 52 < 53 > 54 55 56 57 58 59 .. 74 >> Следующая
 

Авторские права © 2013 HistoryLibrary. Все права защищены.
 
Книги
Археология Биографии Военная история Всемирная история Древний мир Другое Историческая география История Абхазии История Азии История Англии История Белоруссии История Великобритании История Великой Отечественной История Венгрии История Германии История Голландии История Греции История Грузии История Дании История Египта История Индии История Ирана История Ислама История Испании История Италии История Кавказа История Казахстана История Канады История Киргизии История Китая История Кореи История Малайзии История Монголии История Норвегии История России История США История Северной Америки История Таджикистана История Таиланда История Туркистана История Туркмении История Украины История Франции История Югославии История Японии История кавказа История промышленности Кинематограф Новейшее время Новое время Социальная история Средние века Театр Этнография Этнология