Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Новые книги
Значко-Яворский И.Л. "Очерки истории вяжущих веществ " (Всемирная история)

Зельин К.К. "Формы зависимости в восточном средиземноморье эллинистического периода" (Всемирная история)

Юрченко А.Г. "Книга Марко Поло: записки путешественника или имперская космография" (Всемирная история)

Смоули Р. "Гностики, катары, масоны, или Запретная вера" (Всемирная история)

Сафронов В.А. "Индоевропейские прародины. " (Всемирная история)
Реклама
 
Библиотека истории
 
history-library.com -> Добавить материалы на сайт -> Археология -> Полесских М.Р. -> "Археология восточноевропейской лесостепи." -> 52

Археология восточноевропейской лесостепи. - Полесских М.Р.

Полесских М.Р. Археология восточноевропейской лесостепи. — Пенза, 2008. — 216 c.
Скачать (прямая ссылка): arheologiyavostochnoy2008.pdf
Предыдущая << 1 .. 46 47 48 49 50 51 < 52 > 53 54 55 56 57 58 .. 74 >> Следующая


в. сл. Хр.) в сарматска среда (приблизително териториите на Северен Кавказ, Източното Приазовие и Северното Причерноморие) се появява изкуствената деформация на черепа, която широко се разпространява

9 Гинзбург, В. и Т. Трофимова. Палеоантропология Средней Азии. М., 1972, с. 329.

10 Ходжайов, Т. Цит. съч., с. 31.

11 Алексеев, В. и др. Историческая антропология Средней Азии (палеолит-эпоха античности). Ташкент, 1990, 164- 173.

12 Гинзбург, В. и Т. Трофимова. Цит. съч., с. 338.

13 Кондова, Н. и Сл. Чолаков. Цит. съч., с. 67.

153
през късния период в развитието на сарматите, като достига до 80% от погребаните лица.14 От изследваните 44 черепа от късния период 35 носят следи от кръгова деформация, а 3 - от теменна. 15 от черепите принадлежат на женски индивиди.15 Деформирани черепи са открити в погребения на Салтовската култура.16 Обичаят е регистриран и сред аланите от прикавказките степи.17

Прави впечатление, че в сарматска среда през въпросния хроноло-гичен отрязък се утвърждава и северната ориентация на погребване18, което заедно с обичая на изкуствената деформация недвусмислено под-сказва за вероятно преселване в долноволжките земи на нови племен-ни групи.19 Новите етнически инфилтрации идват, както изглежда, от Изток, вероятно от региона на Северна Бактрия.20

Кои са новодошлите - това досега не е установено с положителност. Предполага се, че става дума за сако-масагетски племена.21 Дали пък не става дума за авангардни български инфилтрации на европейския континент?22 Основание за подобно хрумване дава един текст, който принадлежи на перото на антиохийския патриарх Михаил Сирийски. В него се описва ранният преход на българите от Азия към Европа. „ Трима братя - пише патриархът - излезли от Вътрешна Скития [Средна Азия - б. а.], водели със себе си тридесет хиляди Скити [синоним на конни бойци - б. а.] и за 60 дни преминалиразстоянието от клисурите на Имеон [Памиро-Хиндукушкия планински масив] до реката Танаис [Дон - б. а.], която се влива в езеротоМеотида [Азовско море - б. а.]... Тези хора били наречени от ромеите българи" Изхождайки от това сведение можем да допуснем, че появата на изкуствената деформация в Европа и нейното ранно разпространение на континента би могло да бъде свързано и с миграционните вълни на българско население от

14 Фирштейн, Б. Сарматы Нижнего Поволжья в антропологическом освещении. - В: Тот, Т. и Б. Фирштейн Антропологические данные к вопросу о Великом переселении народов авары и сарматы. Ленинград, 1970, с. 71.

15 Пак там, с. 95.

16 Боев, П. Върху изкуствената деформация..., с. 277.

17 Гинзбург, В. и Т. Трофимова. Цит. съч., с. 332.

18 Димитров, Д. Прабългарите по Северното и Западното черноморие. Варна, 1987, с. 60; Владимиров, Г. Дунавска България и Волжка България през VII-XI век. С., 2005.

19 Засецкая, И. О хронологии погребении “эпохи переселения народов”

Нижнего Поволжья. - Советская археология. 1968, № 2 , 52-62; Димитров, Д.

Цит. съч., с. 61.

20 Фирштейн, Б. Цит. съч., 145-146.

21 Зайченко, А. Искусственна деформация черепа как форма политической анатомии - http://www.zaichenko1958.narod.ru/deformation2.htm

22 Димитров, Д. Цит. съч., с. 98. Авторът предполага, че изкуствената деформация е приоритет на българското племе уногондури.

154
Средна Азия на запад първоначално към севернокавказките и северно-черноморските райони, а на по-късен етап - и към Долни Дунав, Сред-на Волга, Македония, Панония и Апенинския полуостров.

На територията на Източното Приазовие и Северното Причерно-морие некрополи, категорично атрибуирани като български, в които са открити деформирани черепи са Верхний Чирюрт (Приморски Дагестан), Новолабинский (долното течение на р. Кубан), Пашковски (до гр. Краснодар), Дюрсо (до Новорусийск).23

Находките на деформирани черепи по днешните долнодунавски български земи датират още от епохата на късната античност и са свър-зани с народите от Великото преселение - Абритус, Августа Траяна, Варна, Кабиле, Яйлата. Имат силно изразени монглоидни белези и ве-

24

роятно принадлежат на хуни и готи.

Утвърждаването на изкуствената деформация на Балканите несъм-нено е резултат на появата на Аспаруховите и Куберовите българи в края на VII в. Траки и славяни не практикуват този обичай, същото се отнася и до тюркските племена кумани, узи и печенеги.25

Какво показват данните от ранносредновековните некрополи в днешните български земи? В некропола от Нови пазар, датиран около средата на VIII в. деформирани са череп 19 (мъж на зряла възраст с тилно-кръгова деформация на черепа) и череп 28 (млада жена с кръгова деформация).26 Подобна е ситуацията и с некропола от Кюлевча, Шуменско от края на VIII - началото на IX в. В него преобладава тру-пополагането със северна ориентация. Погребаните са мезокрани-ев-ропеиди.27 Два от черепите са деформирани. Единият принадлежи на мъж около 40-45 години, отнасящ се към иранския вариант на северна-та раса и носи следи от кръгова деформация. Вторият е на млада жена, около 22-25 години, мезокран с кръгово-теменна деформация. Числи се към расата на средноазиатското междуречие.28 В двуобредния некропол от с. Топола, Добричко от периода VII-IX в. пък е налице е кръгова деформация (44% от откритите черепи), преобладаваща главно сред детските находки.
Предыдущая << 1 .. 46 47 48 49 50 51 < 52 > 53 54 55 56 57 58 .. 74 >> Следующая
 

Авторские права © 2013 HistoryLibrary. Все права защищены.
 
Книги
Археология Биографии Военная история Всемирная история Древний мир Другое Историческая география История Абхазии История Азии История Англии История Белоруссии История Великобритании История Великой Отечественной История Венгрии История Германии История Голландии История Греции История Грузии История Дании История Египта История Индии История Ирана История Ислама История Испании История Италии История Кавказа История Казахстана История Канады История Киргизии История Китая История Кореи История Малайзии История Монголии История Норвегии История России История США История Северной Америки История Таджикистана История Таиланда История Туркистана История Туркмении История Украины История Франции История Югославии История Японии История кавказа История промышленности Кинематограф Новейшее время Новое время Социальная история Средние века Театр Этнография Этнология